Consiliul județean se reunește azi în ședință ordinară. Ce vor dezbate consilierii ?

cj hdConsiliul județean Hunedoara se reunește vineri, 28 octombrie 2016, de la ora 11.00, pentru ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara din luna octombrie. Potrivit proiectului ordinii de zi, consilierii județeni vor dezbate, spre aprobare, următoarele documente:

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor diplome de ”EXCELENȚĂ”;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu Asociaţia culturală DEVART Deva în vederea realizării în comun a unui proiect de interes judeţean;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva în vederea realizării în comun a unui proiect de interes judeţean;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății unei cotizații pentru anul bugetar 2016;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2016, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale spitalelor de interes județean;
 8. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul III 2016;
 9. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul III 2016;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a  Riscurilor al Județului Hunedoara;
 11. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale;
 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Protocolului de predare-primire a investiției ”Reabilitarea Stației de tratare a apei Jieț și sistemele de clorinare pentru localitățile Lupeni, Vulcan și Aninoasa” realizată de S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani;
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2016;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții al Consiliului Județean Hunedoara: Amenajare mansardă pentru spații operaționalizare ambulatoriu tip C la Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a devizului general actualizate la finalizarea proiectelor: ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Hunedoara (Valea Jiului)” și ”Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului)”;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Modernizare DJ 687: Sântuhalm-Hunedoara-Călan (km.13+050 – 22+791)” în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, Apelul de proiecte POR 2016/6/6.1/6;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare DJ 687: Sântuhalm-Hunedoara-Călan (km.13+050 – 22+791)” și a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat în cadrul  Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, Apelul de proiecte POR 2016/6/6.1/6;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Conservare, restaurare la Amfiteatrul și Forul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 ”Imbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”, Apelul de proiecte POR 2016/5/5.1/5;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Conservare, restaurare la Amfiteatrul și Forul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” și a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat în cadrul  Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 ”Imbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”, Apelul de proiecte POR 2016/5/5.1/5;
 20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Documentului de poziție privind implementarea Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.155/2013;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații ale Contractului de concesiune a Serviciului de operare și administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) Bârcea Mare;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenţiei de colaborare dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi Asociaţia  “Osteuropa Hilfe Haus Betania” Uricani;
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;
 24. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Județean Hunedoara pentru trecerea Unității de Asistență Medico-Socială Uricani în responsabilitatea administrativă și financiară a Consiliului Județean Hunedoara;
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara (A.D.E.H.), precum și numirea a doi reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de conducere al acesteia;
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate și de atribuire a licențelor de traseu pentru traseele regulate județene;
 27. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în  Consiliul de Administraţie al Școlii  Gimnaziale ”I.G.Duca” Petroșani pentru anul şcolar 2016 – 2017;
 28. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara ca membru în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara;
 29. Proiect de hotărâre privind revocarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara din calitatea de membri ai Consiliului de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu și desemnarea noilor reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu.

[slideshow_deploy id=’36590′]