Școala Gimnazială I.G. Duca Petroșani angajează îngrijitor – 7,5   norme – perioadă nedeterminată

ANUNŢ

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României Nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată şi completată prin H.G. 1027 / 2014.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IG DUCA” PETROŞANI

Organizează în data de  20.10.2017

Concurs pentru ocuparea posturilor  vacante  – îngrijitor- 7,5   norme – perioadă nedeterminată

A . CONDIȚII DE STUDIU

Candidatul  trebuie să aibă cel puțin  studii  gimnaziale.

B.CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE la concurs sunt prevăzute de Hotărârea Guvernului României Nr. 286 din 23 martie 2011 ,modificată și completată prin H.G. 1027 / 2014.

Candidatul:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba româna, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

  CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

Pentru ocuparea funcţiei de îngrijitor/ trebuie îndeplinite următoarele:

–         Studii:

 • Cel putin studii generale ;

–         Cunoştinţe generale privind:

 • tipuri de operaţii de curăţire, suprafeţe de curăţat, spaţii de curăţat;
 • tipuri de scule şi utilaje cu acţionare manuală;
 • modalităţi de îndepărtare a murdăriei, materiale şi produse de curăţat.
 • abilităţi de muncă în echipă;
 • disponibilitate de program flexibil;
 • răspunde de inventarul încredinţat;
 • ştie să folosească aparaturile electrice, electronice şi electrocasnice;
 • efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere, în limita capacităţii sale

fizice şi intelectuale şi a programului de lucru;

 • cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
 • cunoştinţe în domeniul Securităţii în muncă şi PSI;
 • vechime în domeniu: minim 6 luni

  TIPUL PROBELOR DE CONCURS

ETAPA I.      Înscrierea şi selecţia dosarelor de înscriere.

ETAPA a II-a . Concursul se va desfășura la  sediul  Școlii Gimnaziale I.G. Duca, din str. Șt. O. Iosif, nr.4. Petroșani.

Pentru probele concursului, punctajele se stabilesc după cum urmează:

 1. a) pentru proba scrisă, ,punctajul este de maximum 100 de puncte;
 2. b) pentru proba practică, punctajul este de maximum 100 de puncte;
 3. c) pentru interviu, punctajul este de maximum 100 de puncte.

Sunt declaraţi admişi la:  proba scrisă, proba practică şi interviu , candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

Prezenţa la  următoarea etapă se poate face numai dacă candidatul este admis la etapa precedentă [art.18(3 ), SECŢIUNEA1, CAP.II  din H.G. nr. 286/ 23.03.2011 (actualizat)].

E.ORGANIZAREA CONCURSULUI

Organizarea şi desfăşurarea concursului are loc la sediul Școlii Gimnaziale ”I.G. Duca” Petroșani , str. Șt.O.Iosif, nr.4 , după următorul calendar:

 • Depunerea dosarelor de înscriere –10.2017 – 10.10.2017, în intervalul orar 8 – 14;
 • Afișarea rezultatelor selecției de dosare: 10.2017, ora 16;
 • Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele selecției dosarelor:10.2017, între orele 8-12;
 • Afișarea rezultatelor la contestații:10.2017, ora 16;
 • Proba scrisă –10.2017, ora 9;
 • Afișarea punctajelor obținute la proba scrisă  10.2017, ora 16;
 • Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele probelor scrisă :10.2017, între orele 8 – 12;
 • Afișarea rezultatelor la contestații :10.2017, ora 16;
 • Proba practică, 10.2017,   intervalul orar 9-13;
 • Afișarea punctajelor obținute la proba practică  10.2017, ora 16;
 • Depunerea contestațiilor cu privire  la proba practică;25.10.2017, între orele 8-12;
 • Afișarea rezultatelor la contestații :10.2017, ora 16;
 • Interviu 10.2017, intervalul orar 9 -13;
 • Afișarea punctajelor obținute la interviu 10.2017,ora 16;
 • Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele interviului: 10.2017, între orele 8 – 12;
 • Afișarea rezultatelor la contestații și ale rezultatelor finale: 10.2017ora 16.

 

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, proba practică  şi interviu.

Comunicarea rezultatelor se face prin afișare la sediul Școlii Gimnaziale ”I.G. Duca” Petroșani.

DOSARUL DE CONCURS

(1)Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la secretariatul sediul Școlii Gimnaziale ”I.G. Duca” Petroșani, , str. Șt. O. Iosif, nr. 4, persoana de contact Florea  Ramona, telefon 0254542342;

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului școlii- în cerere se va menționa  dacă  optează  și pentru  fracțiunea de  0,5  normă îngrijitor   sau doar  pentru normă  întreagă;
 2. b) copia actului de identitate, copia certificatului de căsătorie sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. d) cazierul judiciar;
 5. e) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.;
 6. f) curriculum vitae format Europass;
 7. g) opisul dosarului în dublu exemplar (un exemplar se restituie candidatului cu înregistrarea înscrierii la concurs)

(2) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)- g ) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Nu se acceptă depunerea de dosare incomplete.

 G.Tematica de concurs:

 • Reguli de efectuare a curăţeniei.
 • Noţiuni fundamentale de igienă.
 • Reglementări privind  securitatea muncii.
 • Reglementări privind apararea împotriva incendiilor .
 • TITLUL IV. Personalul unităților de învățământ, CAPITOLUL I, Dispoziții generale si CAPITOLUL III. Personal nedidactic din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

 H.BIBLIOGRAFIE

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin ORDINUL nr. 5.079 din 31.08.2016. Titlul IV- personalul unităţii de învăţământ, atribuţii
 • LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 (*actualizată*) securităţii şi sănătăţii în munca.

Capitolul IV –Obligaţiile lucrătorilor

 • Normele  metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12006   319 10 201   0 52>Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/ 2006,  aprobate prin  HOTĂRÂREA nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 (*actualizată*) .
 • LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*).

Răspunderea disciplinară (art.247-252)

 • Normele de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor aprobate prin  ORDINUL nr. 1.955 din 18 octombrie 1995(*actualizat*).
 • Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare

Capitolul I – Dispoziţii generale

Capitolul II – Obligaţiile privind apărarea împotriva incendiilor

 • Legea 477/2004 privind Codul de conduita personalului contractual cu modificările şi completările ulterioare (Capitolul II)

 

I.PROBELE DE CONCURS

PROBA SCRISĂ

Proba scrisă va consta într-un test tip grilă timp de o oră şi are ca scop testarea cunoştinţelor teoretice ale candidatului în vederea evaluarii cunostintelor teoretice specifice postului scos la concurs..

Notă: Se poate contesta evaluarea comisiei asupra propriului test, nu si a altor concurenti.

PROBA PRACTICĂ

Proba practică va consta  în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant .

Proba practică se va desfășura  pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:

 1. a) capacitatea de adaptare;
 2. b) capacitatea de gestionare a situațiilor dificile;
 3. c) îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice;
 4. d) capacitatea de comunicare;
 5. e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice.

INTERVIUL

În cadrul interviului se vor testa abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba practică.

Interviul se va  realiza conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs, pe baza criteriilor de evaluare.

Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

 1. a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
 2. b) capacitatea de analiză și sinteză;
 3. c) motivația candidatului;
 4. d) comportamentul în situațiile de criză;
 5. e) inițiativă și creativitate.

Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări candidatului.

Nu se vor  adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea  materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

ALTE MENTIUNI

PRINCIPALELE  ATRIBUȚII  ALE  POSTULUI: sunt stabilite în fișa postului, care se găseste la secretariatul unității de învățământ.

Proba scrisă poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba de selecţie a dosarelor.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Pentru  fracțiunea  de 0, 5 normă  îngrijitor va fi declarat  admis  candidatul care  are punctajul  al optulea în  ordine descrescătoare  sau  candidatul  cu  punctajul cel  mai mare care optează  în mod expres  pentru fracțiunea de 0,5 normă.

Dintre cele  7,5  posturi îngrijitori, un post cu  normă  întreagă  este pentru   grupă din învățământul  preșcolar.

Relații suplimentare se obțin la secretariatul sediul Școlii Gimnaziale ”IG Duca” Petroșani, str. Șt. O. Iosif, nr. 4, persoana de contact Florea Ramona, telefon 0254542342 ;

 

DIRECTOR,

Demeter Mohora Ștefan