ATENŢIE! Se caută director medical la Spitalul Municipal Brad

În conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul M.S.P. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul Municipal Brad, cu sediul în Brad, Str. Spitalului nr. 10, judeţul Hunedoara, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director după cum urmează – 1 post de director medical.

La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

  1. au domiciliul stabil în România;
  2. nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

  1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  2. sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
  3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director al unităţii se va organiza în data de 19.03.2018, ora 10.00 – proba scrisă, respectiv data de 22.03.2018, ora 10.00 – susţinerea orală a proiectului de specialitate, ora 12.00 – interviul de selecţie, la sediul unităţii.
Înscrierile se vor face la sediul Spitalului Municipal Brad, Str. Spitalului nr. 10, dosarul de concurs se poate depune, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data susţinerii concursului, la Biroul R.U.N.O.S. al spitalului.
Temele-cadru pentru proiectul de specialitate şi bibliografia de concurs sunt disponibile pe site-ul unităţii www.spitalbrad.ro

Candidaţii îşi aleg tema pentru proiectul/lucrarea de specialitate din cele stabilite de comisia de concurs, prin publicaţia de concurs, şi îl depun odată cu înscrierea la concurs. Proiectul/lucrarea de specialitate trebuie să fie realizat/realizată individual de către candidat, să rezolve problemele solicitate într-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 şi trebuie să fie depus/depusă la înscriere.
Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului/examenului media finală cel puţin 7, iar la fiecare probă minimum nota 6.

Relaţii suplimentare la Biroul R.U.N.O.S., telefon 0254/611600, int. 226.

[slideshow_deploy id=’17636′]