Stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară. Care este modul și durata de aplicare a Programului

La sfârșitul anului trecut, a intrat în vigoare legea privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară. Este vorba despre Legea nr. 336/2018.

În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a a acestei legi, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor legii, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Scopul Programului îl constituie crearea de noi locuri de muncă, cu accent deosebit pe evitarea migrației, reprezentând un instrument activ în vederea atragerii tinerilor către muncă în agricultură, acvacultură și industria alimentară.

Programul vizează acordarea unui sprijin financiar angajatorilor fermieri din agricultură, acvacultură și industria alimentară în vederea angajării tinerilor beneficiari ai Programului pe perioadă nedeterminată sau determinată, dar nu mai puțin de 12 luni, cu normă întreagă.

Sprijinul financiar se acordă angajatorului fermier pe o perioadă de 12 luni, în condițiile angajării a minimum doi tineri beneficiari ai Programului pe locuri de muncă existente sau nou-create.

Pot beneficia de prevederile acestei legi angajatorii fermieri care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:

  1.  sunt înregistrați conform legislației naționale în vigoare;
  2. desfășoară activități în domeniul agriculturii, acvaculturii și/sau industriei alimentare, dovedite cu documentul de înființare;
  3.  nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu au activitatea suspendată ori alte situații similare reglementate de lege;
  4.  nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru;
  5.  se obligă să încadreze cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată, dar nu mai puțin de 12 luni, cu normă întreagă, în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cel puțin doi tineri beneficiari ai Programului;
  6.  se obligă să păstreze numărul locurilor de muncă existente la data accesării Programului și numărul locurilor de muncă create prin Program.

Tinerii beneficiari ai Programului trebuie să aibă studii de specialitate în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare, conform codurilor COR, stabilite prin normele metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018, pentru categoriile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b).

Potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr. 336/2018, angajatorul fermier care face dovada angajării a doi tineri beneficiari ai Programului beneficiază de următorul sprijin financiar lunar, pentru fiecare persoană astfel angajată:

  1. 1.000 lei pentru persoanele cu studii superioare de specialitate în domeniul agricol, acvacultură și/sau industrie alimentară;
  2.  750 lei pentru persoanele cu studii medii de specialitate, precum și cursuri de formare profesională de scurtă durată în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare;
  3. 500 lei pentru persoanele fără studii.

Pentru ca angajatorul fermier să beneficieze de sprijinul financiar prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 336/2018, tânărul beneficiar al Programului trebuie să nu mai fi beneficiat anterior de un alt sprijin la încheierea unui contract individual de muncă pentru prima angajare sau să nu fi avut încheiat un contract individual de muncă cu același angajator cu cel puțin 12 luni înaintea angajării prin prezentul program.

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, tânărul beneficiar al Programului care a fost angajat în condițiile Legii nr. 336/2018 beneficiază de scutiri de la plata impozitului pe venit aferent salariului brut stabilit potrivit contractului individual de muncă încheiat în cadrul Programului (art. 4 alin. (3) din Legea nr. 336/2018).

Pentru a beneficia de prevederile Legii nr. 336/2018, angajatorii fermieri au obligația de a încheia cu tinerii beneficiari ai Programului contracte individuale de muncă cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată sau determinată, dar nu mai puțin de 12 luni, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Sumele necesare pentru acoperirea sprijinului prevăzut la art. 4 alin. (1) și (3) din Legea nr. 336/2018 se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, respectiv prin direcțiile agricole județene și/sau a municipiului București.

Sursa: legestart.ro

[slideshow_deploy id=’36590′]