CJH caută un director medical pentru Sanatoriul de Pneumoftiziologie din Geoagiu

Sanatoriul de Pneumoftiziologie din Geoagiu, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Hunedoara, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității de
DIRECTOR MEDICAL.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice:

Criteriile generale sunt următoarele:
– au domiciliul stabil în România;
– nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
– au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
– nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:
– sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
– sunt confirmați cel puțin medic specialist;
– au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității se va organiza în data de 08.04.2019, ora 11.00 – proba scrisă, respectiv data de 09.04.2019, ora 11.00 – susținerea orală a proiectului de specialitate, ora 12.30 – interviul de selecție la sediul unității.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 29.03.2019.

Bibliografia pentru concurs/examen și temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu și se publică pe site-ul spitalului http://www.sanatoriulgeoagiu.ro.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0254/248.884, interior 143 – Biroul Resurse Umane.