Spitalul de Urgenţă Petroşani face ANGAJĂRI

Spitalul de Urgenţă Petroşani, judeţul Hunedoara, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante, perioadă nedeterminată, după cum urmează:

 • 2 posturi vacante de asistent medical generalist (PL) în cadrul Secției Interne;
 • 1 post vacant de asistent medical generalist (PL) în cadrul Secției Ortopedie:
 • 1 post vacant de asistent medical generalist (PL) în cadrul Secției Pediatrie;
 • 3 posturi vacante de asistent medical generalist (PL) în cadrul Secției ;
 • 1 post vacant de asistent medical radiologie (PL) în Laboratorul de Radiologie;
 • 1 post vacant de asistent medical laborator (PL) în Laboratorul de analize medicale;
 • 1 post vacant de asistent medical dietetician (PL) în Blocul alimentar;
 • 1 post vacant de asistent medical farmacie (PL) la Farmacia cu circuit închis;
 • 1 post vacant de registrator medical (M) în Laboratorul de analize medicale;
 • 1 post vacant de registrator medical (M) în cadrul Serviciului de Statistică medicală;
 • 1 post vacant de registrator medical (M) la Biroul de internări;
 • 1 post vacant de infirmier (G) în cadrul Secției Chirurgie generală;
 • 1 post vacant de infirmier (G) în cadrul Secției Neurologie;
 • 1 post vacant de infirmier (G) în cadrul Compartimentului Neonatologie;
 • 1 post vacant de infirmier (G) în cadrul Compartimentului O.R.L.:
 • 2 posturi vacante de infirmier (G) în cadrul Secției A.T.I.;
 • 1 post vacant de infirmier (G) în cadrul Secției R.M.F.B.;
 • 1 post vacant de infirmier (G) în cadrul Stafiei de Hemodializă;
 • 1 post vacant de infirmier (G) în cadrul Compartimentului HIV-SIDA;
 • 1 post vacant de infirmier (G) în cadrul Compartimentului Interne Cronici Petrila;
 • 3 posturi vacante de îngrijitoare (G) în cadrul Secției Interne;
 • 2 posturi vacante de îngrijitoare (G) în cadrul Secției Chirurgie generală;
 • 3 posturi vacante de îngrijitoare (G) în cadrul Secției Pediatrie;
 • 1 post vacant de îngrijitoare (G) în cadrul Secției Obstetrică- ginecologie;
 • 2 posturi vacante de îngrijitoare (G) în cadrul Compartimentului Neonatologie;
 • 1 post vacant de îngrijitoare (G) în cadrul Compartimentului O.R.L.;
 • 1 post vacant de brancardier(G) în cadrul Secției A.T.I.;
 • 1 post vacant de brancardier (G) în cadrul Blocului operator;
 • 1 post vacant de garderobier (G) la Garderobă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical;
  • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
  • diplomă de bacalaureat;
  • vechimea nu este necesară.
 • registrator medical:
  • diplomă de studii medii;
  • diplomă de operare pe calculator dovedite prin atestat profesional;
  • vechimea nu este necesară.
 • infirmier:
  • școala generală;
  • curs (dovada înscrierii la curs) de infirmier organizat de 0AM.G.M.AM.R., sau organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea M.S.;
  • vechimea nu este necesară.
 • îngrijitoare, brancardier și garderobier:
  • școală generală;
  • vechimea nu este necesară.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 iunie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 27 iunie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul Spitalului de Urgentă Petroşani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 137A, jud. Hunedoara, telefon: 0254/544.321, interior 113.