Evaluarea activității anuale a Universității din Petroșani relevă că anul 2020, deși unul greu a fost marcat de o evoluție constantă a instituției academice din Valea Jiului, la toate capitolele

Evaluarea activității anuale a Universității din Petroșani relevă că anul 2020, deși unul greu a fost marcat de o evoluție constantă a instituției academice din Valea Jiului, la toate capitolele. Concluziile acestui Raport de autoevaluare au fost prezentate în ședința din 28 ianuarie 2021 a Senatului universitar care a și aprobat documentul.

Raportul de evaluare a calității în Universitatea din Petroșani în anul 2020, întocmit de conf.univ.dr.ec. Codruța Dura (în calitate de Președinte al Comisie de Evaluare și Acreditare Universitară) și de conf.univ.dr.ec. Dorina Niță (în calitate de director al Departamentului pentru Asigurarea Calității) relevă că instituția de învățământ superior din Valea Jiului a reușit în anul 2020, în ciuda constrângerilor impuse de pandemia de coronavirus, să facă încă un important salt calitativ în derularea celor mai multe dintre capitolele ce-i definesc activitatea.

Astfel, evaluatorii consideră că în anul 2020, punctele tari din activitatea UPET sunt următoarele:

* Universitatea dispune de un corp profesoral valoros, cu competențe dovedite în domeniul lor de activitate, capabili să promoveze în învățământ modern, centrat pe student. De asemenea, Universitatea este instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat în domeniile: Mine, Petrol şi Gaze; Inginerie Industrială, Ingineria sistemelor și Inginerie și management, cu tematici orientate spre dezvoltarea durabilă;

* Numărul de studenți pe cele trei cicluri de studii (licență-master-doctorat) se află pe o pantă ascendentă comparativ cu anul universitar precedent, în pofida restricțiilor și a limitărilor impuse în anul 2020 de apariția și manifestarea pandemiei de COVID-19;

* Programele de studiu au o latură aplicativă pronunțată prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale studenților, încheierea de parteneriate cu mediul de afaceri, implementarea de proiecte și sisteme multidisiciplinare de pregătire practică a studenților. Această direcție de dezvoltare a fost susținută în plan financiar, logistic și al resurselor umane prin câștigarea unor competiții pentru fonduri structurale acordate prin programul POCU (EU-Antreprenor – Creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență prin inovare antreprenorială; DINAMIC – Optimizarea ofertelor de studii din învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic în sprijinul angajabilității persoanelor defavorizate; EDUCAȚIA – O ȘANSĂ PENTRU VALEA JIULUI respectiv SMART 2020 – Sistem multidisciplinar de pregătire practică);

* Participarea, în cadrul Alianței EURECA-PRO, la crearea unei Universități Virtuale Europene în domeniul producției și al consumului responsabil. Alături de alte instituții prestigioase de învățământ superior din Europa – Montanuniversitaet Leoben (Austria), Freiberg University of Mining and Technology (Germania), Technical University of Crete (Grecia), University of León (Spania), Silesian University of Technology (Polonia), University of Applied Sciences Mittweida (Germania) – Universitatea din Petroșani și-a asumat o contribuție importantă la atingerea rezultatelor asumate prin proiectul ”The European University for Responsible Consumption and Production”;

* Demararea implementării proiectului ”Reabilitatea și dotarea Universității din 29 Petroșani”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operational Regional 2014- 2020. Cu o valoare totală de peste 13.380.083 lei, acest proiect generează un volum important de resurse financiare pentru îmbunătățirea și consolidarea bazei materiale prin dotarea laboratoarelor existente cu echipamente moderne de ultimă generație și crearea condițiilor logistice necesare pentru amplificarea dimensiunii practice a cunoștințelor transmise tinerilor studenți; îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor în care se desfășoară activitățile didactice; dezvoltarea capacităților de cercetare-inovare la nivel de universitate;

* Managementul componentei academice se fundamentează pe mecanisme de monitorizare și evaluare internă a proceselor academice și a serviciilor universității, cu respectarea legislaţiei în domeniu, respectiv a metodologiilor, procedurilor şi regulamentelor aferente.

* Vizibilitatea cercetării ştiinţifice a Universităţii pe plan intern şi internaţional materializată prin publicarea de articole şi cărţi, participări la conferinţe de specialitate organizate în ţară şi străinătate, contracte şi proiecte de cercetare derulate cu organisme şi instituţii abilitate, mediul de afaceri etc.;

* O infrastructură consolidată a Universităţii, aflată în proporție de 100% în proprietatea sa, care a fost dezvoltată şi modernizată în permanență și care asigură condiţii bune de învăţare şi servicii sociale pentru studenţi;

* Facilități de cazare, masă, acces la rețeaua Internet, activități culturale și sportive la standarde înalte, existente în cadrul campusului universitar;

* Colaborarea cu asociațiile studențești din Universitate în vederea desfășurării în bune condiții a activității didactice, și pentru derularea unor proiecte sociale și culturaleducative de impact.

În opinia rectorului Universității din Petroșani, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin toate acestea sunt argumente care confirmă faptul că activitatea Universității din Petroșani este una eficientă, menită să pună în valoare prestigiul instituției și corpului academic, dar mai ales calitatea actului educațional, științific și de cercetare derulat de colactivul de cadre didactice, studenți, masteranzi și doctoranzi, deopotrivă.