Primăria Municipiului Hunedoara face ANGAJĂRI

Primăria Municipiului Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, astfel:

• inspector de specialitate, gradul IA, în cadrul Compartimentului Parcări de Reședință, Bilete Transport Local din Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat din Direcția Tehnică din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Hunedoara – 2 posturi;
• inspector de specialitate, gradul II în cadrul Centrului de Informare Turistică din Biroul Comunicare, Promovare Imagine din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Hunedoara -1 post;
• inspector de specialitate, gradul I în cadrul Serviciului Administrativ din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Hunedoara -1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru posturile de inspector de specialitate, gradul IA în cadrul Compartimentului Parcări de Reședință, Bilete Transport Local:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe inginerești;
vechime în specialitatea studiilor – 6 ani și 6 luni.

• pentru postul de inspector de specialitate, gradul II în cadrul Centrului de Informare Turistică:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul turism și/sau universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și curs de specializare de management în activitatea de turism;
vechime în specialitatea studiilor – minimum 6 luni;
vechime – minimum 6 luni în domeniu de turism cu portofoliu ca ghid / agent de turism;
calificarea director centru de informare turistică conform standardelor ocupaționale, secțiunea turism, hoteluri, restaurante, poziția S28 și clasificării ocupațiilor din Romania, Cod COR ISCO 88 – 131513, Cod COR ISCO 08 – 143910, constituie un avantaj (demonstrată prin certificat de calificare profesională recunoscut de M. M.F.P.S.P.V. și M.E.N.). Cei care nu dețin această calificare se vor angaja în scris ca în termen de un an de la data ocupării postului vor finaliza cursul de director centru de informare turistică, sub sancțiunea eliberării din funcție, conform Ordinului nr. 1096/2008.

• pentru postul de inspector de specialitate, gradul I în cadrul Serviciului Administrativ:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor – 3 ani și 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 februarie 2020, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 februarie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 25 februarie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul la sediul Primăriei Municipiului Hunedoara din bd. Libertății, nr. 17, Județul Hunedoara, tel. 0254.716322, int. 348.