CALENDARUL DEPUNERII DOSARELOR PENTRU GRADAȚIA DE MERIT ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT

În Monitorul Oficial nr. 899 din 3 decembrie 2015 a fost publicată OMECS nr. 5557/27.10.2015 pentru aprobarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016.

Dosar-dosare-acte-709x420

Noua metodologie de acordare a gradației de merit, aplicabilă în sesiunea 2016, nu cuprinde modificări procedurale sau ale criteriilor în funcție de care este evaluată activitatea în raport cu metodologia aplicată în sesiunea 2015.

Singura noutate relevantă, dincolo de o anumită rearanjare a conținutului, privește modul de realizare a dosarului de candidatură:
„Candidatul are obligația să respecte ordinea criteriilor și subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare la îndosarierea documentelor justificative și paginația din opisul întocmit în numerotarea paginilor. Documentele justificative depuse la dosar care nu respectă condiția mai sus menționată nu vor fi luate în considerare în vederea evaluării și punctării. Un document justificativ poate fi evaluat și punctat numai o dată, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu din fișa de (auto)evaluare.”

Calendarul concursului pentru acordarea gradației de merit – sesiunea 2016 este următorul:

1.Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar și stabilirea ponderii gradațiilor de merit pe categorii de personal și pe discipline de învățământ
Perioada: 8 februarie-19 februarie 2016
2.Comunicarea fișelor de evaluare și a ponderii gradațiilor de merit pe categorii de personal și pe discipline de învățământ de către inspectoratul școlar, în teritoriu
Perioada: 22-26 februarie 2016
3.Întocmirea și depunerea, de către candidați, a dosarelor și obținerea avizelor la nivelul unității de învățământ
Perioada: 1-18 martie 2016
4.Depunerea dosarelor care conțin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului școlar
Perioada: 21-30 martie 2016
5.Analiza dosarelor de către inspectorul școlar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ și elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate
Perioada: 1-22 aprilie 2016
6.Verificarea dosarelor și acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit
Perioada: 25 aprilie-13 mai 2016
7.Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar
Perioada: 16-17 mai 2016
8.Afişarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării la avizierul inspectoratului școlar
Termen: 18 mai 2016
9.Depunerea contestațiilor asupra punctajului acordat
Perioada: 19-20 mai 2016
10.Soluţionarea contestațiilor de către comisia de contestații
Perioada: 23-25 mai 2016
11.Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestora la inspectoratele școlare
Termen: 26-27 mai 2016
12.Înaintarea la Ministerul Educației și Cercetării Științifice a listelor cu personalul didactic din unitățile de învățământ, validat în vederea acordării gradației de merit
Perioada: 30-31 mai 2016
13.Emiterea ordinului ministrului educației și cercetării științifice
Termen: 11 august 2016

[slideshow_deploy id=’17636′]