Fiscul organizează un nou concurs pentru inspectori antifraudă. Înscrierile se fac până pe 17 februarie

Peste 250 de posturi la Direcția generală antifraudă fiscală au fost scoase la concurs de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Înscrierile au început deja și se vor încheia pe 17 februarie, în timp ce proba scrisă va avea loc pe 5 martie.

ANAF va organiza un nou concurs pentru ocuparea a 271 de posturi vacante la Direcția Generală de Antifraudă Fiscală (DGAF). Potrivit anunțului postat pe site-ul instituției, înscrierile au început miercuri și vor ține până pe 17 februarie, iar proba scrisă va avea loc în data de 5 martie.

Bibliografia pentru concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor publice specifice vacante de execuție de inspector antifraudă din cadrul ANAF – DGAF poate fi consultatăAICI, iar bibliografia pentru concursul organizat la nivelul structurilor Direcția de cooperare interinstituțională – structura centrală și Compartimente cooperare interinstituțională din cadrul Direcțiilor regionale antifraudă fiscală se găsește AICI.

Cine se poate înscrie în concurs

Condițiile pentru participarea la concurs sunt, potrivit Regulamentului aprobat prinHotărârea Guvernului nr. 677/2013, cele prevăzute în Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Astfel, sunt acceptați candidații care:

 • au cetățenia română și domiciliul în România;
 • cunosc limba română, scris și vorbit;
 • au cel puțin 18 ani împliniți;
 • au o capacitate deplină de exercițiu;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • îndeplinesc condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică;
 • îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
 • nu au fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • nu au fost destituiți dintr-o funcție publică sau nu le-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • nu au desfășurat activitate de poliție politică.

În afară de condițiile generale, candidații mai trebuie să aibă și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după cum urmează:

 • pentru funcția publică specifică de execuție de inspector antifraudă clasa I gradul profesional superior – vechime de nouă ani;
 • pentru funcția publică specifică de execuție de inspector antifraudă clasa I gradul profesional principal – vechime de cinci ani;
 • pentru funcția publică specifică de execuție de inspector antifraudă clasa I gradul profesional asistent – vechime de un an;
 • pentru funcția publică specifică de execuție de inspector antifraudă clasa I gradul profesional debutant vechimea nu este necesară.

De asemenea, trebuie îndeplinite și condițiile specifice precizate în listele posturilor vacante (pdf 1 și pdf 2).

Ce acte trebuie incluse în dosarul de concurs

Dosarul de concurs al candidaților, care trebuie să fie depus la sediul ANAF (Registratura generală) din strada Apolodor nr. 17, sector 5, București, parter, trebuie să conțină, conform anunțului publicat de ANAF, următoarele documente:

 • cererea de inscriere (pdf);
 • o copie a actului de identitate;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altor acte (dacă numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate);
 • copia diplomei de licență sau echivalentă;
 • copia carnetului de muncă sau adeverință doveditoare a vechimii (pdf) în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice, dupa caz;
 • copia permisului de conducere, categoria B, după caz;
 • cazierul judiciar;
 • adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult trei luni anterior desfășurării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • o declaratie pe propria răspundere (pdf);
 • CV-ul (pdf);
 • avizul psihologic (pdf) referitor la evaluarea psihologică complexă și avizul psihologic(pdf) cu privire la aprecierea nivelului de integritate, eliberate cu cel mult trei luni anterior desfășurării concursului. Lista furnizorilor de servicii psihologice autorizate poate fi gasită aici (pdf).

Documentele trebuie să fie incluse într-un dosar cu șină cartonat, iar copiile actelor menționate în lista de mai sus trebuie să fie ori legalizate, ori însoțite de actele originale, informeaza avocatnet.ro.

 

 

[slideshow_deploy id=’24093′](Următoarea știre) »