Primăria Orașului Hațeg face ANGAJĂRI

Primăria Orașului Hațeg, Județul Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante, de inspector S – studii superioare, gradul I A, în cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat din Aparatul de Specialitate al Primarului Orașului Hațeg.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul – științe inginerești, conform anexei nr. 1 la H.G. nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/progranielor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021;
 • vechime în specialitatea studiilor absolvite – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 ianuarie 2021, ora 16:00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 04 februarie 2021, proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Hațeg, Județul Hunedoara, din Piața Unirii, nr. 6, telefon 0354/808.120, interior 122.