S-a dat startul înscrierilor pentru admiterea la Universitatea din Petroșani

Începând de luni, 3 iulie 2023 și până la finalul acestei luni, studenții care doresc să urmeze studiile de licență, master sau doctorat de la Universitatea din Petroșani pot să se înscrie, director pe platforma web dedicată admiterii , deschisă de instituția de învățământ superior din Valea Jiului. În același timp, Universitatea din Petroșani acordă asistență gratuită în vederea înscrierii pentru cei care solicită sprijin în vederea înscrierii on-line, fie direct, la secretariatul facultăților, fie prin telefon, după cum urmează:

 • Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică: 0254-549.011

 • Facultatea de Mine: 0254-267.544

 • Facultatea de Stiinte: 0254-267.542

 • Înscrieri Extensia Deva (din 3 iulie 2023) – liceul Grigore Moisil, ora 17-19, luni-vineri; sâmbăta 9-12 – telefon contact: 0731-306.842

 • Studii de doctorat: 0254-549.008

 • Program de formare psihopedagogică Secretariat: 0254-267.543

Universitatea din Petroșani pune la dispoziția studenților peste 24 de programe pentru studii de licență, 21 de programe de master și 4 domenii de studii doctorale.

Admiterea la studiile de licență se organizează prin concurs de dosare. Calculul mediei de admitere se efectuează astfel: – 60% reprezintă media generală a examenului de bacalaureat; – 40% reprezintă nota obținută nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina matematică pentru domeniile de studii aferente Științelor Inginerești și Matematicii, respectiv la a treia probă scrisă [proba Ed)ii] pentru domeniile de studii din sfera Științelor Economice și Științelor Sociale. Precizări suplimentare cu privire la criteriile de selecție pentru admiterea la studiile de licență, sunt stabilite prin Metodologia proprie privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență și masterat, aprobată de Senatul Universității din Petroșani și disponibilă pe site-ul www.upet.ro

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 70 lei, iar taxa de înmatriculare este de 30 lei, indiferent de forma de învățământ pentru care optează candidatul, iar pentru masterat taxa de înamtriculare este de 60 de lei. Cei admiși la taxă platesc și o parte a taxei de școlarizare în momentul înmatriculării (500 lei). Taxa de înscriere (70 lei) se plăteşte online, în platforma de admitere online (admitere.upet.ro, pasul 8), la casieria Universităţii din Petroşani şi se depune o copie a chitanţei la dosarul de înscriere sau ordin de plată cu specificația UNIVERSITATEA DIN PETROSANI, CUI 4374849, Trezoreria Petrosani, RO81 TREZ 3682 0F33 0500 XXXX, a se specifica: facultatea pentru care se face plata, numele și prenumele candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • cerere de înscriere, în care se vor menționa, sub semnătură proprie, opțiunile pentru programul(/ele) de studii dorite și celelalte date solicitate în formularul respectiv;
 • diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau în copie xerox certificată cu originalul;
 • foaie matricolă, în original sau copie xerox certificată cu originalul;
 • certificat de naștere, în copie xerox certificată cu originalul;
 • certificat de căsătorie sau alt act doveditor care să ateste schimbarea numelui sau prenumelui, în copie xerox certificată cu originalul, numai dacă este cazul;
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie;
 • pentru studenții care doresc să urmeze al doilea program de studiu, adeverință eliberată de Decanul Facultății la care sunt deja studenți, care să conțină: anul de studii, programul de studiu și forma de finanțare a școlarizării (subvenție de la buget sau cu taxă);
 • chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere; (70 lei)
 • două fotografii tip buletin (3/4)/carte de identitate;
 • copie după B.I. / C.I.;
 • diplomă de licență (ori echivalentă) sau diplomă de absolvire, în original sau în copie xerox certificată cu originalul, pentru absolvenții care doresc să urmeze al doilea program de studiu;
 • dosar plic.

”Universitatea din Petroșani are o lungă și frumoasă tradiție, fiind continuatoarea „Școalei de Ponți și Șosele, Mine și Arhitectură” care a funcționat în București din anul 1864, iar din anul 1948 la Petroșani pentru început sub numele de Institutul Cărbunelui. După anul 1990, prin diversificarea domeniilor și specializărilor universitare, Institutul de Mine din Petroșani a devenit Universitatea Tehnică (1991) iar mai apoi Universitatea din Petroșani (1995). Având drept fundament această puternică tradiție universitară și prestigiul de care se bucură în țară și în străinătate, Universitatea noastră asigură astăzi condițiile necesare pentru ca studenții săi să dobândească o înaltă calificare în multe și variate domenii, pregătirea desfășurându-se la toate formele de învățământ”, spune rectorul Universității, prof.univ.dr.ing. Sorin Mihai Radu.

În anul 2021, Universitatea din Petroșani a fost evaluată instituțional de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior și a obținut calificativul „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”.

Detalii complete despre admiterea la Universitatea din Petroșani regăsiți pe platforma web dedicată, care poate fi accesată urmând linkul de mai jos:

https://admitere.upet.ro/articol/1/video-ghid-inscriere