Primăria municipiului Lupeni / Anunț de participare

Municipiul Lupeni, având sediul în str. Revoluţiei, nr. 2, Județul Hunedoara, telefon 0254/560504, fax 0254/560515, e-mail: achizitii1.plm@gmail.com, cod fiscal 4375046, organizează selecţie publică pentru acordarea de finanţări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în anul 2023.

Acordarea de finanțare se  face în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și HCL Municipiul Lupeni nr. 109/04.07.2023 pentru modificarea și completarea HCL Municipiul Lupeni nr. 38/30.03.2023 privind aprobarea finanțării nerambursabile din fondurile publice ale Municipiului Lupeni a unor proiecte, programe, acțiuni și activități nonprofit de interes general în anul 2023.

Perioada de finanțare: anul 2023.

Suma totală, acordată din bugetul local al Municipiului Lupeni, într-o singură sesiune, pentru finanțările nerambursabile în anul 2023 este de 500.000 lei și se alocă 300.000 lei pentru domeniul sport și 200.000 lei programelor sau acțiunilor din domeniul cultelor religioase.

Criteriile de acordare a finanțărilor nerambursabile sunt cele prezentate în “Ghidul solicitanților  pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte pentru acordarea  de finanțări nerambursabile din fonduri publice”.

Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile se poate descărca de pe site-ul autorității contractante: www.municipiullupeni.ro sau se poate procura de la sediul Municipiului Lupeni, str. Revoluției  nr. 2, Județul Hunedoara.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 10.08.2023, ora 15.00; la sediul Municipiului Lupeni, str. Revoluției  nr. 2, Județul Hunedoara.

Perioada în  care se desfășoară selecția de proiecte, verificarea eligibilității, a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară și evaluarea propunerilor de proiecte este: 11.08. – 18.08.2023.

PRIMAR,
LUCIAN  MARIUS  RESMERIȚĂ