Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva face ANGAJĂRI

Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva, Judeţul Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

Compartiment neonatologie:
• infirmieră (G) – 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată.
Compartiment chirurgie plastică microchirurgie:
• infirmieră (G) – 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată.
Secția O.R.L.:
• infimi Ură (G) – 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată.
Secția cardiologie:
• infirmieră (G) – 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată.
Secția medicină internă II:
• infirmieră (G) – 2 posturi vacante, pe perioadă nedeterminată;
• îngrijitoare (G) – 5 posturi vacante, pe perioadă nedeterminată.
Secția oncologie medicală:
• îngrijitoare (G) -1 post vacant, pe perioadă nedeterminată.
Secția neurologie:
• infirmieră (G) -1 post vacant, pe perioadă nedeterminată;
• îngrijitoare (G) -1 post vacant, pe perioadă nedeterminată.
Compartiment dermatovenerologie;
• îngrijitoare (G) -1 post vacant, pe perioadă nedeterminată.
Centrul de hemodializă:
• infirmieră (G) -1 post vacant, pe perioadă nedeterminată.
Birou achiziții publice:
• șef Birou achiziții publice (II S) – 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Condiții specifice pentru ocuparea postului de infirmieră:
școală generală;
curs de infirmieră organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. sau de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția Generală Resurse Umane și Certificare;
6 luni vechime în activitate.

Condiții specifice pentru ocuparea postului de îngrijitoare:
școală generală.

Condiții specifice pentru ocuparea postului de Șef birou, gradul II (S), la Birou Achiziții Publice:
diplomă licență de lungă durată în profil economic, tehnic sau juridic;
vechime în specialitate peste 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 21 august 2019, ora 13:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 28 august 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • 03 septembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Deva, str. 22 Decembrie nr. 58, telefon: 0254/215.051, interior 133.