ATENȚIE! Concurs pentru ocuparea a 3 posturi de medici specialiști la Spitalul Județean de Urgență Deva 

Spitalul Județean de Urgență din Deva scoate la concurs trei posturi de medici specialiști, în conformitate cu prevederile OMS nr 869/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor posturi:

📍 1 post cu normă întreagă de medic specialist, specialitatea urologie la Secția Urologie
📍 1 post cu normă întreagă de medic specialist, specialitatea neurologie la Secția Neurologie
📍 1 post cu normă întreagă de medic specialist, specialitatea radiologie-imagistică medicală la Laboratorul Radiologie și Imagistică Medicală.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copia de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști și, respectiv adeverința de confirmare în gradul profesional pentru biologi sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației porfesionale cu viza pentru anul în curs;
d) dovada/ înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificatul medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanța de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 lei și se achită la casieria unității.
Documentele prevăzute la litera d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica pentru concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, afișată pe site-ul Ministerului Sănătății.

Înscrierile la concurs se fac la sediul SJU Deva – Serviciul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariției anunțului, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în revista Viața Medicală (anunțul a fost publicat în data de 02.08.2019).
Relații suplimentare se obțin la telefon 0254-215051, int. 133.