DGASPC Hunedoara face angajări !

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, după cum urmează:

directia-protectia-copilului-800x600

 1. asistent social gradul practicant din cadrul Serviciului management de caz pentru servicii de tip familial, plasamente, AMP;
 2. psiholog gradul practicam din cadrul Serviciului evaluare complexă persoane adulte cu handicap;
 3. inspector specialitate (asistent social) gradul I din cadrul Serviciului evaluare complexă persoane adulte cu handicap;
 4. pedagog recuperare gradul principal din cadrul Centrului de îngrijire şi asistenţă nr. 3 Păclişa;
 5. asistent medical din cadrul Centrului de îngrijire şi asistenţă Petrila;
 6. instructor educaţie gradul principal din cadrul Centrului de plasament pentru copilul cu handicap Hunedoara;
 7. instructor educaţie din cadrul Reţelei servicii de tip familial Deva.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale :

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 martie 2016, ora 13.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 aprilie 2016, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

 

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, din Deva, b-dul Iuliu Maniu, nr. 18, Județul Hunedoara, telefon: 0254/233.341.

[slideshow_deploy id=’24093′](Următoarea știre) »