Primăria Municipiului Deva face angajări !

Primăria Municipiului Deva, Județul Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a cinci posturi vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale de execuţie de 5 posturi referent tr. I A, din cadrul Compartimentului Centrul National de Informare şi Promovare Turistică a municipiului Deva şi 4 posturi de muncitor calificat tr. I din cadrul Compartimentului Administrare Raze Sportive de Agrement al Serviciului Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură Deva.

Primaria_Deva

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Referent tr IA din cadrul Serviciului Administrare Baze Sportive de Agrement şi Telcabina – Compartiment Centrul National de Informare şi Promovare Turistică a municipiului Deva;
– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– certificat de calificare profesională în ocupaţia agent turism;
– cunoaştere operare PC (Windows, Word, Internet), nivel mediu –
– vechime în muncă, minimum 10 ani.

muncitor calificat treapta î din cadrul Serviciului Administrare Baze Sportive de Agrement şi Telecabina – Compartiment Administrare Baze Sportive de Agrement:
– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– calificare în meseria de electrician, lăcătuş, instalator sau mecanic;
– vechime în muncă, minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 martie 2016: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 16 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură Deva cu sediul în Piaţa Unirii nr. 16, telefon 0254/ 21.27.35., 21.61.10.

[slideshow_deploy id=’27028′](Următoarea știre) »