Palatul Copiilor din Deva scoate la concurs 3 posturi vacante

Palatul Copiilor Deva, judeţul Hunedoara, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

palatul copiilor

 • administrator patrimoniu I (1 post) perioadă nedeterminată;
 • corepetitor I (1 post) perioadă nedeterminată;
 • îngrijitor treapta 1 (1 post) perioadă nedeterminată.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale :

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • administrator patrimoniu I (1 post):
  • studii superioare corespunzătoare funcţiei: inginer, subinginer, economist;
  • vechime în muncă în specialitatea postului minimum 2 ani.
 • corepetitor I (1 post):
  • studii superioare de profil,de lungă sau scurtă durată, ori a unui liceu de specialitate;
  • vechime în muncă în specialitatea postului minimum 2 ani.
 • îngrijitor treapta 1 (1 post) :
  • studii liceale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 martie 2016, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 28 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
 • 28 martie 2016, ora 14.00: proba practică/interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Palatului  Copiilor Deva, judeţul Hunedoara, str. Mihai Eminescu nr. 17, telefon 0254/215720.

[slideshow_deploy id=’27028′]