Serviciul Public de Întreţinere şi Gospodărire Municipală Deva face angajări !

Serviciul Public de Întreţinere şi Gospodărire Municipală Deva, Județul Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor  contractuale de execuție, vacante, astfel:

angajari11

 

 1. muncitor calificat treapta IG (2 posturi);
 2. referent treapta IA;
 3. inspector de specialitate grupa IA.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale :

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor calificat treapta IG:
  • calificare: electromecanic;
  • vechime în muncă minimum 5 ani.
 • referent treapta IA:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în muncă minimum 2 ani.
 • muncitor calificat treapta IG:
  • calificare: sudor;
  • vechime în muncă minimum 5 ani.
 • inspector de specialitate grupa IA:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul: economic, juridic, sau administrativ;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor: 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 martie 2016, ora 15:00: data limită de depunerea dosarelor;
 • muncitor calificat treapta IG:
  • 06 aprilie 2016, ora 09.00: proba practică;
  • 11 aprilie 2016, ora 09.00: proba interviu.
 • referent treapta IA:
  • 06 aprilie 2016, ora 10.00: proba scrisă;
  • 11 aprilie 2016, ora 10.00: proba interviu.
 • muncitor calificat treapta IG:
  • 06 aprilie 2016, ora 12.00: proba practică;
  • 11 aprilie 2016, ora 12.00: proba interviu.
 • inspector de specialitate grupa IA:
  • 06 aprilie 2016, ora 13.00: proba scrisă;
  • 11 aprilie 2016, ora 13.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare la sediul din Deva, str. Axente Sever, nr. 40, Județul Hunedoara, telefon/fax: 0254/233.588.

[slideshow_deploy id=’24093′]