Clubul Sportiv Școlar Petroșani face angajări !

Clubul Sportiv Școlar Petroșani, Județul Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

club-scolar-sportiv-petrosani

 1. îngrijitor;
 2. muncitor calificat – bucătar – Baza Didactică Parâng;
 3. muncitor calificat – lăcătuş/electrician/mecanic trolist (2 posturi).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • îngrijitor:
  • studii minim generale;
  • disponibilitate pentru program flexibil;
  • abilităţi de relaţionare.
 • muncitor calificat – bucătar:
  • calificare în specialitate;
  • abilităţi de relaţionare;
  • răspunde de inventarul încredinţat;
  • disponibilitate pentru program flexibil;
  • cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
  • cunoştinţe în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă şi P.S.I.;
  • vechime în specialitate minimum 1 an.
 • muncitor calificat – lăcătuş/electrician/mecanic trolist:
  • calificare în specialitate;
  • abilităţi de relaţionare;
  • disponibilitate pentru program flexibil;
  • vechime în specialitate;
  • competenţe specifice activităţii unităţii noastre (mecanic trolist, S.S.M., I.S.U., manager transport).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 martie 2016, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • muncitor calificat – bucătar, muncitor calificat – lăcătuş/electrician/mecanic trolist:
  • 10 martie 2016, ora 11.00 – proba scrisă;
  • 11 martie 2016, ora 11.00 – proba interviu.
 • îngrijitor:
  • 11 martie 2016, ora 08.30 – proba practică;
  • 11 martie 2016, ora 11.00 – proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul Clubului Sportiv Şcolar Petroşani, persoană de contact – Donisă Mihaela, telefon/fax 0254.542.833, E-mail: csspetrosani@yahoo.com.

[slideshow_deploy id=’27028′]« (Știre anterioară)