Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator pentru ședința publică din 31.05.2019

In temeiul prevederilor art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică faptul că, în data de 31.05.2019, orele 11,00,va avea loc ședința publică ordinară a Consiliului Județean Hunedoara, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din municipiul Deva, str. 1 Decembrie nr.28, județul Hunedoara, cu următoarea  ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra situației gestionării bunurilor Consiliului Județean Hunedoara la 31 decembrie 2018;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului Hunedoara şi a situaţiilor financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului Judeţean Hunedoara şiinstituţiilor publice aflate în finanţarea acestuia, la 31 decembrie 2018;
 3. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.316/2018 privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor, precum și altor taxe asimilate acestora din competența Consiliului Județean Hunedoara aplicabile în anul fiscal 2019;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2019, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;
 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu pe anul 2019 și modificarea programului de investiții, anexă la buget;
 8. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2018, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2019;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social/burse medicale elevilor care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special finanțate de Consiliul Județean Hunedoara pentru semestrul II al anului școlar 2018 – 2019;
 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de administrație al Bibliotecii Județene Ovid Densușianu Hunedoara-Deva;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani;
 12. Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit a unui spațiu imobiliar aparținând domeniului public al Județului Hunedoara, în vederea desfășurării activităților specifice ale Biroului de Inspecție Teritorială Hunedoara al Consiliului Național al Audiovizualului;
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Metodologiei de atribuire a spațiilor destinate închirierii în clădirile și platformele expoziționale realizate prin Proiectul ”Parc de Afaceri Simeria”;
 14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea procedurii de selecție a rezidenților din Parcul Industrial Călan;
 15. Proiect de hotărâre privind retragerea UAT- Județul Hunedoara din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”;
 16. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.64/2019 privind stabilirea modului de administrare a imobilului fostă cazarmă militară dezafectată 5159 Pestișu Mare;
 17. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor drumuri județene aparținând domeniului public al Județului Hunedoara;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare magazie materiale sanitare la parter corp Completare secții spitalizare – Spitalul Județean de Urgență Deva”;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare spațiu USTACC și dotare cu sistem de monitorizare – Secția de cardiologie – Spitalul Județean de Urgență Deva”;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții:”Asigurare rezervă de apă – Spitalul Județean de Urgență Deva”;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții:”R.K. Bloc de locuințe pentru transformare în spații administrative – Spitalul Județean de Urgență Deva”;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții:”Construcție nouă pe amplasamentul Pavilioanelor C, D și E în cadrul Centrului Militar Județean Hunedoara”;
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții:”Reabilitare Casa de cultură, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara”;
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții:”Reparații exterioare teatru și execuția rampelor pentru persoane cu dizabilități la Teatrul Dramatic I.D.Sîrbu din municipiul Petroșani”;
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Alimentare cu apă potabilă zona turistică Pasul Vîlcan” și aprobarea cofinanțării din bugetul propriu al județului Hunedoara;
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii actualizate a devizului general la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 707G: DN 7 Gurasada – Dănulești, km.3+500 – km.14+000”;
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii actualizate a devizului general la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos-Stejărel-Luncșoara-Dumești-Sârbi (DJ706), km. 2+800 – 3+800 și 7+150-19+450”;
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii actualizate a devizului general la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 705D: Bozeș-Băcâia-limită județ Alba, km.3+424 – km.7+700”;
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Municipiul Petroșani, prin Consiliul Local al Municipiului Petroșani pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții ”Amenajare în sens giratoriu a intersecției DN 66 cu strada Dealului – Municipiul Petroșani”;
 30. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical la Spitalul Județean de Urgență Deva;
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții „Modernizare Centrul de Îngrijire și Asistență nr.1 Păclișa”;
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva;
 33. Diverse