Primăria Municipiului Hunedoara face ANGAJĂRI

Primăria Municipiului Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. Inspector de specialitate, grad II, în cadrul Serviciului Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Hunedoara;
 2. Inspector de specialitate, grad IA, în cadrul Serviciului Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Hunedoara.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

A) Pentru postul de Inspector de specialitate, grad II, în cadrul Serviciului Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de execuţie: minimum 6 luni.

B) Pentru postul de Inspector de specialitate, grad IA, în cadrul Serviciului Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de execuţie: minimum 6 ani şi 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 iunie 2017, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 07 iulie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • 12 iulie 2017, ora 12:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul primăriei din bd. Libertății, nr. 17, Județul Hunedoara, telefon: 0254/712.079, tel. 0254.716322, interior 397.


Primăria Municipiului Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. Muncitor calificat – tractorist, tr. I, în cadrul Serviciului Gestionare și Intretinere Domeniu Public și Privat din Directia Tehnica din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Hunedoara
 2. Muncitor calificat fierar betonist, tr. III, în cadrul Serviciului Gestionare și Intretinere Domeniu Public și Privat din Directia Tehnica din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Hunedoara
 3. Muncitor calificat – fasonator, tr. II, în cadrul Serviciului Gestionare și Intretinere Domeniu Public și Privat din Directia Tehnica din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Hunedoara
 4. Muncitor calificat – sudor, tr. III, în cadrul Serviciului Gestionare și Intretinere Domeniu Public și Privat din Directia Tehnica din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Hunedoara
 5. Muncitor calificat – zidar, tr. II, în cadrul Serviciului Gestionare și Intretinere Domeniu Public și Privat din Directia Tehnica din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Hunedoara
 6. Muncitor calificat – mecanic utilaje, tr. I, în cadrul Serviciului Gestionare și Intretinere Domeniu Public și Privat din Directia Tehnica din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Hunedoara
 7. Muncitor calificat – strungar, tr. I, în cadrul Serviciului Gestionare și Intretinere Domeniu Public și Privat din Directia Tehnica din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Hunedoara
 8. Referent, tr. II în cadrul Serviciului Gestionare Si Intretinere Domeniu Public si Privat din Directia Tehnica din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Hunedoara
 9. Inspector de specialitate, grad IA in cadrul Serviciului Gestionare Si Intretinere Domeniu Public si Privat din Directia Tehnica din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Hunedoara
 10. Șef formație, gr. II în cadrul Serviciului Gestionare și Intretinere Domeniu Public si Privat din Directia Tehnica din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Hunedoara – 2 posturi.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Pentru postul de muncitor calificat – tractorist, tr. I, in cadrul Serviciului Gestionare Si Intretinere Domeniu Public si Privat:

– studii medii sau scoala profesionala

– permis conducere categoria: TR

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de execuţie: minim 6 ani si 6 luni

Pentru postul de muncitor calificat – fierar betonist, tr. III, in cadrul Serviciului Gestionare Si Intretinere Domeniu Public si Privat:

– studii medii sau scoala profesionala

– calificare profesionala in meseria de fierar betonist

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de execuţie: minim 6 luni

Pentru postul de muncitor calificat – fasonator, tr. II, in cadrul Serviciului Gestionare Si Intretinere Domeniu Public si Privat:

– studii medii sau scoala profesionala

– calificare profesionala in meseria de fasonator

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de execuţie: minim 3 ani si 6 luni

Pentru postul de muncitor calificat – sudor, tr. III, in cadrul Serviciului Gestionare Si Intretinere Domeniu Public si Privat:

– studii medii sau scoala profesionala

– calificare profesionala in meseria de sudor

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de execuţie: minim 6 luni

Pentru postul de muncitor calificat – zidar, tr. II, in cadrul Serviciului Gestionare Si Intretinere Domeniu Public si Privat:

– studii medii sau scoala profesionala

– calificare profesionala in meseria de zidar

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de execuţie: minim 3 ani si 6 luni

Pentru postul de muncitor calificat – mecanic utilaje, tr. I, in cadrul Serviciului Gestionare Si Intretinere Domeniu Public si Privat:

– studii medii sau scoala profesionala

– calificare profesionala in meseria de mecanic utilaje

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de execuţie: minim 6 ani si 6 luni

Pentru postul de muncitor calificat – strungar, tr. I, in cadrul Serviciului Gestionare Si Intretinere Domeniu Public si Privat:

– studii medii sau scoala profesionala

– calificare profesionala in meseria de strungar

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de execuţie: minim 6 ani si 6 luni

Pentru postul de referent, tr. II in cadrul Serviciului Gestionare Si Intretinere Domeniu Public si Privat:

– studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 6 luni

Pentru postul de Inspector de specialitate, gr. IA, in cadrul Serviciului Gestionare Si Intretinere Domeniu Public si Privat:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti, administrative sau juridice

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de execuţie: minim 6 ani si 6 luni

Pentru posturile de Sef Formatie, gr. II in cadrul Serviciului Gestionare Si Intretinere Domeniu Public si Privat:

-Scoala de maistrii în domeniul electromecanic sau studii superioare de scurta durata in domeniul: inginerie

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de conducere: minim 2 ani.