I.S.U. Hunedoara organizează concursuri pentru ocuparea a două posturi de ofițer și 4 de subofițer

În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177 / 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” al judeţului Hunedoara organizează concurs în vederea ocupării posturilor aferente următoarelor funcţii: ofiţer specialist I din cadrul Serviciului Logistic – Patrimoniu imobiliar, funcţie prevăzută cu gradul de colonel, ofiţer specialist II din cadrul Inspecţiei de Prevenire – Avizare – Autorizare, funcţie prevăzută cu gradul de locotenent – colonel. subofiţer tehnic principal din cadrul structurii Financiar, subofiţer operativ principal din cadrul Inspecţiei de Prevenire – Control şi Activităţi Preventive, subofiţer administrativ principal din cadrul Serviciului Logistic-Tehnic, subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Resurse Umane – Încadrare gestiune personal, funcţii prevăzută cu gradul de plutonier adjutant şef.

Recrutarea va fi din încadrare directă din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. Pregătirea de bază necesară ocupării postului de ofițer specialist I din cadrul Serviciului Logistic este cu studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din următoarele domenii fundamentale: „matematică şi ştiinţe ale naturii”, „ştiinţe inginereşti” şi „ştiinţe sociale”;

Candidații care optează pentru postul de ofițer în cadrul Inspecției de Prevenire trebuie să fie absolvenți, cu diplomă de licenţă sau echivalentă a instituțiilor de învățământ superior, militar sau civil, în următoarele domenii: „inginerie civilă”, „ingineria instalaţiilor”, „inginerie electrică”, „inginerie energetică”, „mine, petrol şi gaze”, „inginerie chimică”, „inginerie mecanică”, „inginerie industrială”, „inginerie energetică”, „ingineria materialelor”, „urbanism” sau „arhitectură”.

Studii medii cu diplomă de bacalaureat cu calificare în domeniul contabil sunt necesare pentru ocuparea postului de subofițer din cadrul structurii Financiar.

În cazul celorlalte 3 posturi de subofițer sunt necesare studii medii, militare sau civile, absolvite cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

 • apt medical;

 • apt psihologic;

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

 • să cunoască limba română scris şi vorbit;

 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

 • prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradul militar maxim al postului pentru care s-a organizat concurs;

 • să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin rechemarea în activitate, încadrarea directă sau transfer din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;

 • să nu fi atins la data desfăşurării concursului vârsta standard de pensionare, aşa cum este prevăzută în Legea nr. 223 / 2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

Depunerea cererilor de înscriere la concurs se poate face până în data de 16.11.2018, în fiecare zi lucrătoare, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” al judeţului Hunedoara, din Deva, str. George Coşbuc, nr. 26, jud. Hunedoara, iar relaţii suplimentare pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane la telefon: 0254.214.220, interior 27129, de luni până vineri, între orele 08.00-16.00.

Informaţii suplimentare cu privire la organizarea, desfăşurarea concursului şi depunerea documentelor se găsesc pe pagina oficială de internet www.isuhd.ro şi afişare la sediul inspectoratului.

[slideshow_deploy id=’24093′]