Primăria municipiului Lupeni angajează muncitori

Șase locuri de muncă, unul de muncitor necalificat, trei de dulgher-tâmplar și alte două de instalator sanitar (instalator apă canal) sunt disponibile pentru cei care doresc să activeze în cadrul Serviciului Lucrări Edilitar-Gospodărești al Primăriei municipiului Lupeni.

Pentru selectarea personalului care urmează să fie angajat, Primăria Lupeni organizează un concurs, programat pentru perioada 25-29 noiembrie 2019, după cum urmează: termen de depunere al dosarelor – 12 noiembrie 2019, ora 15,00; susținerea probei practice – 25.11.2019, ora 12,00; interviu – 29.11.21019, ora 10,00.

La concurs pot participa persoane care îndeplinesc criteriile prevăzute de art.3 din HG 286/2011, respectiv: au cetățenie română sau al unui alt stat membru al UE și locuiesc în România; cunosc limba română, scris și vorbit; au vârsta minimă prevăzută de lege; au capacitate deplină de exercițiu; au o stare de sănătate corespunzătoare exercitării activității; îndeplinesc condițiile de studii necesare postului, nu au cazier judiciar.

Potrivit anunțului publicat de Primăria municipiului Lupeni (disponibil integral pe pagina web oficială a instituției) pentru cele 5 posturi de muncitori scoase la concurs nu sunt necesare studii de calificare în domeniu sau experiența profesională.

Doritorii trebuie să depună la Biroul de Resurse Umane al Primăriei Lupeni, până la data de 12 noiembrie 2019, un dosar care trebuie să conțină următoarele documente:

  • cerere de înscrie la concurs adresată Primarului municipiului Lupeni (modelul tip se găsește la Biroul de Resurse Umane);
  • copie după documentele de studii, care să ateste nivelul studiilor candidatului și copii ale unor acte care să ateste efectuarea unor specializări specifice postului;
  • adeverință de la medicul de familie prin care se atestă starea de sănătate și se specifică faptul că aplicantul este apt din punct de vedere medical;
  • cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere a aplicantului, potrivit căruia acesta nu are condamnări definitive pentru săvârșirea unor infracțiuni.

Detalii suplimentare se pot obține de la Biroul de Resurse Umane al Primăriei municipiului Lupeni.