Sesiune de admitere la Școala Doctorală de la Universitatea din Petroșani

La Universitatea din Petroșani se desfășoară, până la finalul lunii septembrie 2021 o nouă sesiune de admire la doctorat, destinată absolvenților de învățământ superior tehnic, care doresc să-și desăvârșească pregătirea academică la cel mai înalt nivel.

Domeniile de doctorat disponibile la instituția academică din Valea Jiului sunt:

  • Ingineria sistemelor;
  • Inginerie și management;
  • Inginerie industrială;
  • Mine, petrol și gaze;

Pentru acest an, Școala doctorală de la Universitatea din Petroșani scoate la concurs 3 locuri bugetate, cu bursă de studii, 3 locuri bugetate, fără bursă de studii și alte 4 locuri cu bursă destinate românilor de pretutindeni.

Sesiunea de admitere la Școala doctorală a Universității din Petroșani se desfășoară potrivit următorului calendar:

  • 5 iulie – 10 septembrie 2021: Înscrierea candidaților, prin intermediul platformei online a Universității din Petroșani, secțiunea Admitere;
  • 13-21 septembrie 2021: desfășurarea concursului de admitere;
  • 22-29 septembrie 2021: confirmarea locurilor și semnarea contractelor de studii.

Platforma de înscriere online poate fi accesată de pe orice dispozitiv de tip calculator desktop/laptop/tabletă/telefon mobil care are acces la rețeaua Internet și la un browser de
navigare updatat (recomandat: Firefox, Chrome). Aplicația este disponibilă online la adresa https://admitere.upet.ro. Se
accesează pagina www.upet.ro, secțiunea Admitere sau direct la adresa web: https://admitere.upet.ro și se creează un cont de acces în aplicație.

Documentele necesare sunt următoarele:
– curriculum vitae Europass;
– lista de lucrări științifice publicate (dacă este cazul);
– diploma de bacalaureat;
– diploma de finalizare a studiilor de licență/diplomă de inginer (sau echivalenta acesteia), cu anexele aferente, după caz (foaie matricolă sau supliment la diplomă);
– diplomele de studii de master (cu anexele aferente după caz: foaie matricolă respectiv supliment la diplomă), pentru absolvenţii studiilor de licenţă Bologna;
– certificatul de naștere;
– certificatul de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, dacă este cazul;
– copie xerox după cartea de identitate/buletin;
– adeverință medicala eliberată de către medicul de familie, potrivit căreia candidatul este apt a urma studii în învățământul superior;
– chitanța de plata a taxei de înscriere la concursul de admitere.

Concursul de admitere la studiile de doctorat constă în:
– susținerea examen de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională, care se va sustine înaintea interviului și va avea un caracter eliminatoriu Examenul de competenţă lingvistică se susţine la CENTRUL LINGVISTIC „EUROLANGUAGE” al Universităţii, care eliberează un certificat de competenţă lingvistică, nivel minim B1. Sunt scutiţi de acest examen candidaţii care fac dovada că au obţinut în ultimii doi ani, de la data concursului, un certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională, pe care îl vor prezenta pentru echivalare

– susținerea unei probe orale (interviu) de verificare a cunoştinţelor specifice domeniului de studii de doctorat şi propunerea unei teme a tezei de doctorat. Proba de verificare a cunoştinţelor se va susţine doar de către candidaţii care au obţinut certificatul de competenţă lingvistică şi constă într-o discuţie tip interviu/colocviu pe baza unei tematici specifice domeniului de studii.

Media generalä de admitere la studiile universitare de doctorat se compune din media ponderată formată din media obținută de candidatul respectiv la examenul de licență în proporție de 25% și nota obținută la interviu, în proporție de 75%.

Admiterea se va face pe domenii de doctorat, în ordinea descrescătoare mediei generale de admitere obţinută de către candidaţi, în limita locurilor scoase la concurs. Media minimă pentru admiterea unui candidat la studiile doctorale este 8 (opt).

Taxa de școlarizare pentru studiile doctorale este de 3800 de lei/an.

În opinia rectorului Universității din Petroșani, parcurgerea acestei etape de pregătire superioară reprezintă încununarea carierei academice pentru orice student iar obținerea statutului de doctor în științe inginerești reprezintă o importantă carte de vizită în cariera profesională a oricărui absolvent de învățământ superior tehnic. ”De-a lungul timpului, s-a dovedit faptul că absolvenții Școlii doctorale a Universității din Petroșani au devenit specialiști cu un statut profesional respectat și personalități de certă valoare în domeniile de activitate pentru care au dobândit titlul de doctor. Acesta este și motivul pentru care Școala doctorală a Universității din Petroșani s-a bucurat și se bucură în continuare de un interes deosebit, atât din partea celor care doresc să urmeze acest ciclu de pregătire la noi, dar și din partea coordonatorilor noștri de doctorat”, arată prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, rectorul Universității din Petroșani.

Alături de prof.univ.dr.ing. Radu Sorin (rectorul UPET) care este el însuși profesor coordonator de doctorat, Școala doctorală de la Universitatea din Petroșani beneficiază de aportul unor cadre didactice de prestigiu care au calitatea de coordonatori de doctorat. Din rândul acestora fac parte profesorii universitari Victor Arad, Eugen Cozma, Nicolae Dima, Ioan Gâf Deac, Mircea Georgescu, Tudor Goldan, Maria Lazăr, Ilie Onica, Florin Dumitru Popescu, Mihaela Toderaș, Ioel-Samuel Vereș, Monica Leba, Emil Pop, Marius Cioca, Nicolae Iliaș, Roland Moraru, Dan Codruț Petrilean, Gabriel Dragoș Vasilescu, Eduard Edelhauser, Andrea Ionică și Nicolae Cătălin Popescu.