Consiliul județean Hunedoara / Anunț ședință publică 29 martie

În temeiul prevederilor art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică faptul că, în data de 29.03.2019, ora 11:00 la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din municipiul Deva, str. 1 Decembrie nr.28, județul Hunedoara va avea loc ședința publică  ordinară a Consiliului Județean Hunedoara, cu următoarea  ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad a serviciilor juridice specializate, de asistență și reprezentare a intereselor în justiție;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocol de cooperare pentru punerea în valoare a cetăților dacice din Munții Orăștiei – monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO;
 3. Proiect de hotărâre privind însușirea Procesului verbal de predare-primire a bunurilor de natura domeniului public realizate de către S.C. APA PROD S.A. Deva în urma finalizării Proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara”;
 4. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor concursurilor/examenelor organizate în vederea ocupării  funcţiilor vacante de şef secţie la Secţia Obstetrică-Ginecologie, şef secţie la Secţia Ortopedie-Traumatologie şi şef secţie la Secţia Neurologie, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva
 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;
 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular şi a membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea funcţiei de şef laborator la Laboratorul Analize Medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului cu titlul: „VENUS – împreună pentru o viață în siguranță” – Cod proiect MySMIS 128038 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, AP 4/PI 9.ii/OS 4.4;
 8. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, în limita sumei de 28.492 mii lei, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean pe anul 2019;
 9. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit  pentru echilibrarea bugetelor locale, estimate pentru anii 2020 – 2022 (20%);
 10. Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unui sector de drum comunal aparținând proprietății publice a Comunei Băcia care asigură accesul din DN 66A la CMID Bârcea Mare;
 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de administrare al imobilului ”fosta cazarmă militară dezafectată 5159 Pestișu Mare”;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet pediatrie în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva – județul Hunedoara”, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii, Apel de proiecte POR/2017/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet pediatrie în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva – județul Hunedoara”, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii, Apel de proiecte POR/2017/8/ 8.1/8.1.A/1/7 regiuni, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării portofoliului de proiecte din cadrul Planului de Dezvoltare a Județului Hunedoara 2014 – 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.131/2017;
 15. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul administrativ al Teatrului Dramatic I.D.Sîrbu Petroşani;
 16. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 709F DN7A Cabana Rusu – Masivul Parâng, km.6+600 – km. 10+325”;
 17. Diverse.